DE VERDELING

Afhankelijk van dewijze waarop u samenleeft of de wijze waarop u getrouwd bent, is er een verdeling aan de orde.

Als u bent getrouwd in gemeenschap van goederen is alles gemeenschappelijk tenzij er een schenking en/of erfenis is ontvangen voorzien van een zogenaamde uitsluitingsclausule. Ook zijn er bijzondere bepalingen van toepassing inzake het pensioen.

Ben u getrouwd na 1 januari 2018 dan gelden nieuwe regels. Er is dan sprake van eigen persoonlijk bezit en een gemeenschappelijk bezit, de zogenaamde beperkte gemeenschap.

Woning

Een centrale vraag tijdens een scheidingsproces is wat gebeurt er met de woning. Moet de woning worden verkocht (koopwoning) dan kan een van beiden de woning aanhouden en blijft de woning voor een bepaalde tijd onverdeeld. Uiteraard kan ook anders beslist worden. U zult voorgelicht worden over welke fiscale consequenties bij welke keuze aan de orde zijn.

Pensioen

In zijn algemeenheid geldt dat het pensioen dat is opgebouwd, gedeeld moet worden. Behalve als al eerder met bepalingen iets anders overeengekomen is. Hier zijn diverse manieren voor om dit af te spreken. Belangrijke vragen hierbij zijn o.a. of er nabestaandenpensioen aan de orde is na echtscheiding of dat er sprake is van een relatief groot leeftijdsverschil tussen de partners.

Spaartegoeden & polissen

Saldo op een bankrekening is goed te overzien. Er is een peildatum en op die datum wordt het saldo verdeeld tenzij huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract bepaalt dat dit niet aan de orde is. Bij de huwelijken gesloten na 1 januari 2018 moet de beperkte gemeenschap verdeeld worden.

Bij kapitaalverzekeringen, gemengde kapitaal verzekeringen (al dan niet verpand), lijfrenteverzekeringen en bankspaarproducten is de verdeling complexer. O.a. omdat er fiscale consequenties aan de orde kunnen zijn.

Eigen bedrijf

Steeds meer zien wij dat partners al dan niet gezamenlijk een eigen bedrijf hebben. Een eenmanszaak, een V.O.F. of een BV. Het kan soms complex zijn om tot verdeling of waardering te komen. Wij kunnen u bij het proces van verdeling ondersteunen, maar voor de waardering van de BV of zaak moet een specialist betrokken worden bij de mediation.

Schulden

Ook de verdeling van schulden (of juister gezegd: de verdeling van de draaglast van de schuld) is een punt van bespreking. Splitsing van hoofdelijke aansprakelijkheid na echtscheiding is niet vanzelfsprekend. Planning van verdeling c.q. termijn van realiseren van een splitsing van de hoofdelijke aansprakelijkheid is dan zeer belangrijk.

Fiscaal

De belasting kijkt ook naar de afspraken die gemaakt worden bij de scheiding. Bij een ongelijke verdeling kan er sprake zijn van een belaste schenking. Dit wordt met u besproken.

VOORTGANGSVERSLAG

Deze onderwerpen en meer komen in de gesprekken aan de orde. Na ieder gesprek ontvangt u beiden een checklist en/of /voortgangsverslag.

Getrouwd na 1 januari 2018

Indien u na 1 januari 2018 gehuwd bent c.q. geregistreerd partner bent geworden, gelden andere regels dan daarvoor. De wet Beperking huwelijksgemeenschap is dan ingegaan.
Kort samengevat houdt dit in dat ieder voor zich houdt dat wat hij voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap al bezat en dat er vanaf de dag van het huwelijk / geregistreerd partnerschap een gemeenschap van goederen wordt opgebouwd. Er zijn echter veel uitzonderingen op deze regel. Denk dan aan erfenissen en schenkingen, rechten op het vestigen van vruchtgebruik en pensioenrechten (hiervoor geldt de wet pensioenverevening) etc..